Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

INFORMACJE OGÓLNE.

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE– zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

KURSY KWALIFIKACYJNE– jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

KURSY SPECJALISTYCZNE– jest to rodzaj kształcenia , który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych

KURSY DOSKONALĄCE-jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną aktualnej wiedzy zgodnej z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie pielęgniarstwa oraz nauk pokrewnych.

WYMAGANE DOKUMENTY.

karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji/kursie

dokument potwierdzający staż zawodowy

kserokopia prawa wykonywania zawodu

kserokopia dowodu osobistego

skierowanie wydane przez pracodawcę , o ile pracodawca kieruje na specjalizację/kursy

WYMAGANY STAŻ.

specjalizacja-co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w okresie ostatnich 5 lat

kurs kwalifikacyjny- co najmniej  6 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej,

kurs specjalistycznego- co najmniej  3 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej,

W przypadku kursu  dokształcającego nie jest wymagany staż pracy.

SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.

Osobiście w sekretariacie Ceiro-Łódź, Al. Piłsudskiego 135

on-line ze strony www.ceiro.com.pl

pocztą na adres: Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego Ceiro w Łodzi , Al. Piłsudskiego 135 , 92-318 Łódź
DOFINANSOWANIE.

Pielęgniarki i Położne mogą ubiegać się o refundację części kosztów szkoleń w Okręgowych  Izbach Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z przynależnością i obowiązującymi  w nich regulaminami, które są dostępne na stronach www poszczególnych OIPiP.

Ceiro nie uczestniczy w załatwieniu formalności związanych z refundacją , leży to w gestii uczestnika szkolenia, natomiast wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania.

PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki
i położnej
(Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy (Dz. U. Nr 189, poz. 1863).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).

 

DATA MODUŁ CZAS TRWANIA WYKŁADOWCA
22.08.2015 PS i ZDRP 

RZ

8.15-12.00/5h/P.12.00-12.45

12.45-18.30/8h/

 

dr T Jabłońska 

mgr B Kruk-Jarosińska

23.08.2015 EP 8.15-1.30/10h/
05.09.2015 P S iZDR P 8.15-16.30/10h/P 12.45-13.30 dr E. Jabłońska
06.09.2015 B N w P 8.15-14.15/8h/ mgr B Rabiega
  
19.09.2015 D z E E Z 8.15-14.15/8h/ dr G Kozak
20..09.2015 S Z i CH 8.15-14.15/8h/ mgr S. Michalski
03.10.2015 T P 8.15-14.15/8h/  mgr M Grzanek
04.10.201 5 ED i P 8.15-14.15/8h/
17.10.2015 R P Z i F ZOZ 8.15-18.00/12h/P 14.15-15.00 dr J Krakowiak
18.10.2015r TSOZ 8.15-16.30/10h/P 12.45-13.30 dr W Kowalczyk
07.11.2015r TSOZ 8.15-16.30/10h/ P 12.45-13.30 dr W Kowalczyk
08.11.2015r R P Z i F ZO 8.15-16.30/10h/P 12.45-13.30 dr J Krakowiak
21.11.2015 R P Z i F ZOZ 8.15-18.45/13h/P 14.15-15.00 dr J. Krakowiak
22.11.2015 TSOZ 8.15-16.30/10h/P 12.45-13.30 dr W Kowalczyk
05.12.2015 PZ 8.15-18.00/12h/P 14.15-15.00 dr E. Jabłońska
06.12.2015 TSOZ 8.15-16.30/10h/P12.45-13.30 dr W Kowalczyk
12.12.2015 K Z L w ZOZ 8.15-18.00/12hP 14.15-15.00 mgr J Sienkiewicz
13.12.2015 DFZOZ 8.15-14.15/8h/ mgr D Borkiewicz
09.10.2016 NiRK 8.15-18.00/12h/ 12.45-13.30 mgr J Kozłowska
10.01.2016 SOZ na Św 8.15-18.45/13h/P 12.45-13-13.30 Mgr W Nyklewicz
23.01.2016 D F ZOZ 8.15-18.00/12h/P 12.45-13.30 dr G Kozak
24.01.2016 K Z L w ZOZ 8.15-18.00/12h/P 12.45-13.30 mgr J Sienkiewicz
05.02.2016 KZL W ZOZ 15.45-18.45/4h/ Mgr J Sienkiewicz
06.02.2016 NiRK 8.15-18.45/13h/ P 12.45-13.30 mgr J Kozłowska
07.02.2016 PZ 8.15-16.30/10h/ P 12.45-13.30 dr T .Jabłońska
20.02.2016 W Z P P w ZOZ 8.15-18.00/12h/P 14.15-15.00 G. Romanowska
21.02.2016 KZ 8.15-16.30/10h/P 12.45-13.30 mgr J Michalska
04.03.2016 WZPP w ZOZ 15.45-20.00/5 h/ G Romanowska
05.03.2016 W Z P P w ZOZ 8.15-18.00/12h/P 14.15-15.00 G. Romanowska
06.03.2016 PZ 8.15-15.00/8h/P 12.45-13.30 dr T. Jabłońska
18.03.2016 WZPP w ZOZ 15.45-19.15/5 h/ G Romanowska
19.03.2016 WZPP w ZOZ 8.15-18.00/12h/P 14.15-15.00 mgr G. Romanowska
20.03.2016 KZ 8.15-16.30/10h/P 12.45-13.30 mgr J Michalska
 
02.04.2016 K Z L w ZOZ 8.15-18.00/12h/P14.15-15.00 mgr A Kluczyńska
03.04.2016 K Z L w ZOZ 8.15-16.30/10 h/  mgr A Kluszczyńska
15.04.2016 SOZ na Św 15,45-20.00/6h/ W Nyklewicz
16.04.2016 KZ 8.15-16.30/10h/P 12.45-13.30 mgr J Michalska
17.04.2016 N i R K 8.15-18.00/12h/P 12.45-13.30 mgr J Kozłowska
06.05.2016r N i RK 15.45-19.15/5 h/ mgr J Kozłowska
07.05.2016r I i S w ZOZ 8.15-18.00/12h/P 14.15-15.00 mgr B. Rabiega
08.05.2016r SOZ na Św 8.15-18.45/13h/P 12.45-13-13.30
20.05.2016 I i S w ZOZ 15.45-18.00/3h/ mgr P. Brzdękiewicz
21.05.2016 8.15-18.00/12h/P 14.15-15.00 mgr B. Rabiega
22.05.2016 DF ZOZ 8.15-14,15/8 h/P 12.45-13.30 dr G Kozak
03.06.2016 I i S w ZOZ 15.45-19.30/5h/ mgr P. Brzdękiewicz
04.06..2016 I i S w ZOZ 8.15-18.00/12h/P 14.15-15.00 mgr P. Brzdękiewicz
05.06.2016 I i S w ZOZ    8.15-16.30/8h/P 12.45-13-13.30 mgr B .Rabiega
17.06.2015 SOZ na Św
18.06.2016 I i S w ZOZ 8.15-18.45/13h/P 14.15-15.00 mgr P. Brzdekiewicz
19.06.2016 SOZ na Św 8.15-18.45/13h/P 12.45-13-13.30
01.07.2016 SOZ na Św
02.07.2016 I i S w ZOZ 8.15-18.45/13h/P 14.15-15.00 mgr P. Brzdękiewicz
03.07.2016 I i S w ZOZ 8.15-18.00/12hP 14.15-15.00 mgr P. Brzdękiewicz
STAŻ/ODZIAŁOWA
04.01.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
05.01.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
07.01.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
08.01.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
11.01.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
12.01.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
13.01.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
14.01.2016 7.00-12.45/7h/P 10.45-11.15
STAŻ/NACZELNA/PRZEŁOŻONA
04.07.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
05.07.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
06.07.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
07.07.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
08.07.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
11.07.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
12.07.2016 7.00-14.15/9h/P 10.45-11.15
13.07.2016 7.00-12.45/7h/P 10.45-11.15
 

 

BLOK OGÓLNOZAWODOWY

 

Moduł I: Elementy psychologii – E P-10 h

Moduł II: Dydaktyka z elementami

edukacji medycznej – D z E E M-8h

Moduł III: Socjologia zdrowia i choroby – S Z i CH-8h

Moduł IV: Etyka, deontologia i prawo – E D i P-8h

Moduł VI: Polityka społeczna i

zdrowie publiczne – P S i ZDR P-15h

Moduł VIII: Teorie pielęgnowania – T P-8h

Moduł IX: Badania naukowe

w pielęgniarstwie – B N w P-8h

Moduł X: Rozwój zawodowy – R Z-8h

 

BLOK SPECJALISTYCZNY

 

Moduł I: Systemy ochrony zdrowia

na świecie – S O Z na ŚW-55h

Moduł II: Transformacja systemu ochrony

zdrowia na świecie – T S O Z na ŚW-40h

Moduł III: Rynek potrzeb zdrowotnych i finansowanie

zakładów opieki zdrowotnej – R P Z i F ZOZ-35 h

Moduł IV: Podstawy zarządzania – P Z-30h

Moduł V: Kierowanie zasobami ludzkimi w

zakładach opieki zdrowotnej – K Z L w ZOZ-50h

Moduł VI: Diagnoza funkcjonowania

zakładu opieki zdrowotnej – D F ZOZ-30h

Moduł VII: Kierowanie zmianami – K Z-30h

Moduł VIII: Negocjacje i rozwiązywanie

konfliktów – N i R K-30h

Moduł IX: Wybrane zagadnienia prawa pracy

w zakładach opieki zdrowotnej – W Z P P w ZOZ-45h

Moduł X: Informatyka i statystyka

w zakładach opieki zdrowotnej – I i S w ZOZ-110h/W TYM 20 h –SAMOKSZTAŁCENIE/

 

Staże w ZOZ- ach – tylko w dni powszednie.-140 h

P– Przerwa

Egzamin wewnętrzny-20 sierpnia 2016 r godź 12.00

Zakończenie specjalizacji 23.08.2016 r