Kursy dokształcające

 KURS DOKSZTAŁCAJĄCY- ZAOPATRZENIE STOMII

ADRESAT KSZTAŁCENIA-Program przeznaczony dla Pielęgniarek i Położnych

CEL KSZTAŁCENIA.

Przygotowanie pielęgniarki /położnej do prawidłowej zmiany sprzętu stomijnego ,

Przygotowanie pielęgniarki/położnej do rozpoznania najczęściej występujących powikłań okołostomijnych.

Zapoznanie pielęgniarki z zasadami  żywienia w stomii.

TRYB KSZTAŁCENIA-mieszany

CZAS KSZTAŁCENIA. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu dokształcającego Zaopatrzenie stomii wynosi 8 godzin dydaktycznych.

zajęcia teoretyczne – 4 godziny dydaktyczne

ćwiczenia -4 godziny dydaktycznych

Płatności za KURS prosimy reg4ulować na konto bankowe Numer rachunku

m Biznes 85 1140 2004 0000 3802 7071 8651

NAJPÓŹNIEJ 7 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM KURSU

PLANOWANE TERMINY KURSÓW BĘDĄ PODANE W AKTUALNOŚCIACH PO ZEBRANIU GRUPY.

PLAN NAUCZANIA.

Część teoretyczna –4 jednostki dydaktyczne

1.Definicja stomii-5 minut

2. Rodzaje stomii, wg różnych kryteriów podziału -35 minut

3. Wskazania do wyłaniania stomii -35 minut

4. Prawidłowe zaopatrzenie stomii jelitowej – 35 minut

5. Powikłania stomii-35 minut

6. Żywienie w stomii-35 minut

Część praktyczna :4 jednostki dydaktyczne

1.Studium przypadków –60 min

2.Praca na fantomie – 45 min

3.Prezentacja sprzętu stomijnego – 30 min.

4.Pokaz slajdów –powikłania stomijne -15 min.

5.Dyskusja wśród uczestników  –  doświadczenia własne uczestników  – 30 min.

WIELKOŚĆ GRUPY DYDAKTYCZNEJ  25 – 35 osób

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW– 25 osób

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW-.najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu w przypadku  małej liczby chętnych na poszczególne edycje kursu

II.KURS DOKSZTAŁCAJĄCY-OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE I ICH ZASTOSOWANIE PRZY ZAOPATRYWANIU RAN

ADRESAT KSZTAŁCENIA-Program przeznaczony dla Pielęgniarek i Położnych

CEL KSZTAŁCENIA.

1.Zapoznanie pielęgniarek i położnych z zastosowaniem specjalistycznych opatrunków

do zaopatrywaniu ran ,

2. Nauczenie rozpoznawania rodzaju rany i doboru odpowiedniego opatrunku;

3.Przygotowanie pielęgniarek i położnych do praktycznego stosowania opatrunków  specjalistycznych;

4. Przygotowanie pielęgniarek i położnych do przeprowadzenie analizy porównawczej kosztów zastosowania tradycyjnego i nowoczesnego sposobu zaopatrywania ran przewlekłych i trudno gojących.

CZAS KSZTAŁCENIA. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu dokształcającego Opatrunki specjalistyczne wynosi 8 godzin dydaktycznych.

zajęcia teoretyczne – 4 godziny dydaktyczne

ćwiczenia -4 godziny dydaktyczne.

Płatności za KURS prosimy regulować na konto bankowe Numer rachunku

m Biznes 85 1140 2004 0000 3802 7071 8651

NAJPÓŹNIEJ 7 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM KURSU.

PLANOWANE TERMINY KURSÓW BĘDĄ PODANE W AKTUALNOŚCIACH PO ZEBRANIU GRUPY

PLAN NAUCZANIA

Część teoretyczna.

-Rodzaje i charakterystyka ran trudno gojących się – 45 min

-Zaopatrywania Ran Opatrunkami Specjalistycznymi -45 min
-Charakterystyka opatrunków specjalistycznych  –  45 min

Porównawcza analiza kosztów zastosowania tradycyjnego i nowoczesnego sposobu zaopatrywania ran przewlekłych i trudno gojących -45 min

Część praktyczna.

-Studium przypadków – analiza  fotografii ran –60 min

-Praca na fantomie–zaopatrywanie ran opatrunkami specjalistycznymi- 45 min

-Prezentacja opatrunków specjalistycznych firmy Convatec – 30 min.

Prezentacja opatrunków specjalistycznych firmy Paul Hartmann Polska – 30 min.

-Dyskusja wśród uczestników  –  doświadczenia własne uczestników  – 15 min.

WIELKOŚĆ GRUPY DYDAKTYCZNEJ-25 – 35 osób

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW– 25 osób

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW-.najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu w przypadku  małej liczby chętnych na poszczególne edycje kursu.

III. KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

CELE KSZTAŁCENIA-Nabycie podstawowych umiejętności komunikacji z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą.

PLANOWANE TERMINY KURSÓW BĘDĄ PODANE W AKTUALNOŚCIACH PO ZEBRANIU GRUPY

 Cały kurs I i II stopnia 60 godzin

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra .

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1/Głuchota jako zjawisko- etiologia, epidemiologia, klasyfikacja

2/Problematyka potrzeb i sytuacji życiowej osób z uszkodzeniem słuchu

3/Kultura ludzi niesłyszących

4/Sytuacja ( w tym prawna ) osób z dysfunkcją słuchu na świecie i w Polsce

5/Tolerancja i integracja w stosunku do osób z dysfunkcją słuchu

6/Sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi (stan prawny, PJM, System Migowy)

7/Podstawowe znaki grzecznościowe ( witam, żegnam, proszę, dziękuję, przepraszam)

8/Podstawowe znaki komunikacyjne ( machanie, klepnięcie, znak własny, tak, nie, kierunek, znak miejsca)

9/Mimika twarzy i mowa ciała.

ĆWICZENIA:

1/Daktylografia – alfabet J. Migowego ( znaki statyczne i dynamiczne, pojedyncze i podwójne) w kolejności: A L I B R W E Y C P O S T M N U K G F Z D H J Ł Ą Ę Ć Ś Ń Ó Ź Ż CH SZ CZ RZ

2/Zwroty grzecznościowe( np. proszę, dziękuję),

3/Znaki liczebników( liczenie godzin i pieniędzy), znaki zaimków( np. ja, ty, on, itp ),znaki czasu( np. dzień, noc, rano itp), znaki umiejętności: (np. być, móc, umieć, rozumieć, pracować itp), znaki określające rodzinę: (np. matka, ojciec, dzieci, rodzina itp),

4/Pytania i słowa pytajne ( np. jak, jaki, co, kto, czy, ile, gdzie, kiedy, dlaczego – pytania ogólne i szczegółowe itp.).

5/Dane osobowe ( np. imię, nazwisko, wiek, kobieta, mężczyzna, dziecko, adres, ulica, dom, nr domu, miasto, praca, dowód osobisty, legitymacja, renta, emerytura itp.).

6/Podstawowe określenia cech osoby( np. słyszący, niesłyszący, niemówiący, mówiący, zdrowy, chory, inwalida itp.).

7/Wyrażenia związane z ochroną zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, położna, przychodnia, szpital, wypadek, pogotowie, apteka, badanie, części ciała, boleć, złamać, spuchnąć itp)

8/Wyrażenia związane z przebywaniem pacjenta w placówce ochrony zdrowia ( np. operacja, łóżko, szafka, rzeczy osobiste, ręcznik, mydło, łazienka, śniadanie, obiad, kolacja itp.) 9/Określenia dodatkowe ( np. szybko, wolno, spokojnie, nagle, starać się, głośno cicho, dobrze, źle, nowy stary, długi, krótki)

W ramach powyższych znaków tworzenie krótkich zdań, dialogów- pytań i odpowiedzi, imitujących sytuację z pacjentem w placówce ochrony zdrowia.

CZAS TRWANIA: 24 h

METODY– warsztaty, pokaz, wykład, metody aktywizujące( sytuacyjna, przypadku, inscenizacja)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE-płyty z nagraniami znaków, materiały poglądowe PZG

WYKŁADOWCA-mgr pedagogiki-Małgorzata Mistrzak

Kurs J. Migowego 1 Stopnia, Kurs Polskiego Języka Migowego 1 Stopnia, 5 lat praktyki

LITERATURA:

1. Hendzel J. K. ,1986, Słownik polskiego języka miganego, Wyd. „Pojezierze”, Olsztyn.

2. Szczepankowski B., Koncewicz D., 2008, 1998, Język migowy w terapii, WSP, Łódź.

3. Szczepankowski B., 2000, Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem, W-wa, Krapkowice.

4. Szczepankowski B., Niesłyszący- głusi- głuchoniemi, 1999, WSiP, W-wa.

5. Edukacja niesłyszących- Publikacja konferencyjna , 2011, PZG, Łódź.

6. Moje głuche dziecko, 2009, PZG, Łódź.

7. Gutkowski P., 2010, Słownik Polskiego Języka Migowego, PZG, Łódź.