Policealna Szkoła Opiekunek Środowiskowych

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Łodzi

Kształcimy na kierunku: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Czas trwania nauki: II semestry (1 rok) Tryb nauki: zaoczny dla dorosłych Przedmioty nauczania zgodnie z programem i planem nauczania zatwierdzonym przez MEN nr , 341204

Zadania opiekunki środowiskowej -organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej, pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia, motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Opiekunka środowiskowa może otrzymać zatrudnienie w domach i ośrodkach pomocy społecznej, wszystkich instytucjach opiekuńczych, zakładach pielęgnacyjno/opiekuńczych, w środowisku domowym podopiecznych, może też prowadzić własną działalność gospodarczą

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

ZAWÓD: OPIEKUNKA  ŚRODOWISKOWA 341204

FORMA ZAOCZNA DLA DOROSŁYCH

PODBUDOWA PROGRAMOWA: SZKOŁA DAJĄCA WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

Lp.

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

W ROCZNYM OKRESIE NAUCZANIA

SEMESTR I

SEMESTR II

Liczba godzin tyg. w rocznym   okresie nauczania

     1  PEDAGOGIKA

14

14

     2  PSYCHOLOGIA

24

24

48

     3  PODSTAWY    PSYCHOPATOLOGII

14

14

     4  METODYKA PRACY Z PODOPIECZNYM          24              24                           48
     5  POLITYKA   SPOŁECZNA

 21

          –

21

      6 PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI

          21

21

      7 PRACOWNIA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI

48

         48

96

      8 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

40

          30

70

      9 JĘZYK MIGOWY

14

           –

14

    10  JĘZYK NIEMIECKI           14

14

    11  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ *

          20

20

     X RAZEM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

194

186

380

     X  PRAKTYKI ZAWODOWE 320 GODZIN

320

 

*Przedsiębiorczość- dla osób, które nie zaliczyły  tego przedmiotu

na wcześniejszym etapie kształcenia