Kurs kwalifikacyjny-Opiekunka Środowiskowa

 Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Zawód: Opiekunka środowiskowa 341204

Kwalifikacja : Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 

WARUNKI  UCZESTNICTWA- w kursie mogą  uczestniczyć osoby dorosłe posiadające  świadectwo ukończenia gimnazjum , szkoły podstawowej  bądź zawodowej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa z kwalifikacji w zawodzie opiekunka Środowiskowa. Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarny.

Zadania opiekunki środowiskowej -organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej, pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia, motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Opiekunka środowiskowa może otrzymać zatrudnienie w domach i ośrodkach pomocy społecznej, wszystkich instytucjach opiekuńczych, zakładach pielęgnacyjno/opiekuńczych, w środowisku domowym podopiecznych, może też wykonywać  swój zawód prowadząc własną działalność.

Plan nauczania-Kurs   kwalifikacyjny Opiekunka Środowiskowa

Liczba godzin w

I semestrze

Liczba godzin w II semestrze

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich   zawodów:

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

16

                    PDG – Podejmowanie i   prowadzenie działalności gospodarczej

16

JOZ – Język obcy zawodowy

24

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

           24

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

16

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w   ramach obszaru medyczno – społecznego

Człowiek w środowisku społecznym

24

Język migowy

24

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji   Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Organizowanie Prac Opiekuńczych-Metodyka Pracy z Podopiecznym

32

28

Organizowanie i Wykonywanie czynności opiekuńczych i   pielęgnacyjnych/pracownie ćwiczeń/

56

48

Organizowanie i wykonywanie czynności   opiekuńczych  i pielęgnacyjnych,   aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej/zajęcia praktyczne/

               30 34

RAZEM:-372 h

            198

 174

Praktyki zawodowe: 8 tygodni (320 godzin) praktyk zawodowych