Kurs Kwalifikacyjny-Opiekun Medyczny

KURS KWALIFIKACYJNY-ZAWÓD OPIEKUN MEDYCZNY 532102

KWALIFIKACJE: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

WARUNKI  UCZESTNICTWA- w kursie mogą  uczestniczyć osoby dorosłe posiadające  świadectwo ukończenia gimnazjum , szkoły podstawowej  bądź zawodowej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa z kwalifikacji w zawodzie opiekun medyczny.Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarny.

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I

II

I. Efekty   kształcenia   wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP –   Bezpieczeństwo i   higiena pracy

24

24

PDG –   Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

24

24

              Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

16

16

JOZ – Język   obcy   zawodowy

32

KPS – podstawy   psychologii, socjologii i pedagogiki społecznej

         32

II. Efekty   kształcenia   wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno – społecznego

Anatomia, fizjologia, patologia z   elementami I pomocy

50

Zdrowie Publiczne

42

Język migowy

40

III. Efekty   kształcenia   właściwe dla kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych   osobie   chorej i niesamodzielnej

Rozpoznawanie problemów i potrzeb     osoby chorej i niesamodzielnej

48

48

Planowanie, organizowanie i     wykonywanie czynności opiekuńczych higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby     chorej i niesamodzielnej/Pracownia   ćwiczeń/

       112 56

56

Planowanie, organizowanie i     wykonywanie czynności opiekuńczych higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby     chorej  i niesamodzielnej Pracownia ćwiczeń

48

24

24

RAZEM:

468

272

196

Praktyki zawodowe: 4   tygodnie (160   godzin) praktyk zawodowych