Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Policealnej Szkoły Opiekunów Medycznych

Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego CEIRO w Łodzi

§ 1
Postanowienia ogólne

  1. 1.    Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego CEIRO w Łodzi dwa razy w ciągu roku szkolnego, na semestr jesienny i wiosenny zgodnie z kalendarzem opracowanym przez MEN prowadzi rekrutację do Policealnej Szkoły Opiekunów Medycznych  dla Dorosłych kształcącej w zawodzie opiekun medyczny w cyklu  dwusemestralnym.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa

1.Warunkiem przyjęcia słuchacza na semestr pierwszy  Policealnej Szkoły Opiekunów Medycznych jest:

a) ukończenie szkoły średniej

b)   stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu opiekuna medycznego,

c)    złożenie w sekretariacie Szkoły kompletu dokumentów:

–  świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu + kopia)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie opiekuna medycznego

– książeczka zdrowia

– podanie o przyjęcie do Szkoły

– formularz zgłoszenia + CV

– dowód osobisty (oryginał do wglądu + kopia)

– 3 fotografie legitymacyjne podpisane (imię i nazwisko)

– oświadczenie o niekaralności

2. Druk podania, formularz zgłoszenia, oświadczenie o niekaralności dostępny jest w sekretariacie Szkoły i na stronie internetowej www.ceiro.com.pl
3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły. Decyduje data określona stemplem i poświadczona podpisem pracownika sekretariatu Szkoły lub data stempla pocztowego.

4. Dyrektor szkoły może wydłużyć termin składania dokumentów o przyjęcie do Szkoły, jeżeli liczba   kandydatów jest mniejsza niż zaplanowana na dany rok nauczania i wyznaczyć dodatkowy termin,

5. Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
6. Tylko kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę kandydatów i rejestrowane w bazie zgłoszeń.

§ 3

Zasady rekrutacji

  1. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc w danym roku szkolnym Dyrektor Szkoły  w celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
  2. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustala listę kandydatów, przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z opracowanymi kryteriami, które zostaną podane do publicznej wiadomoości na stronie www.ceiro.com.pl.
  3. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem procedur niniejszego regulaminu.

4.Terminy i daty rekrutacji będą dostępne w sekretariacie Szkoły i publikowane na stronie internetowej www.ceiro.com.pl

5.Dyrektor Szkoły przekazuje organowi prowadzącemu Szkołę informacje dotyczące rekrutacji na semestr pierwszy.

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.