Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

 

 Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych  jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych.

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Łodzi Kształcimy na kierunku: OPIEKUN MEDYCZNY, Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. Czas trwania nauki: II semestry (1 rok) Tryb nauki: zaoczny dla dorosłych Przedmioty nauczania zgodnie z programem i planem nauczania zatwierdzonym przez MEN nr 532102

Słuchacze po zakończeniu nauki otrzymują Świadectwo ukończenia szkoły na druku zatwierdzonym przez MEN oraz przystępują do  państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny. Pełnym potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji jest otrzymanie Dyplomu wraz z Suplementem Europass w języku polskim i j. angielskim, który uprawnia do pracy zawodowej na terenie całej Unii Europejskiej.

Opiekun Medyczny posiadający dyplom jest przygotowany do:

• rozpoznawania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
• zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki
• zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
• pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu ciała w czystości,
• wykonywania u osoby chorej i niesamodzielnej zabiegów higienicznych
• pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb odżywiania
• pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb wydalania
• pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej
• asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
• wykonywania konserwacji narzędzi i przyborów używanych podczas zabiegów pielęgnacyjnych
• komunikowania się z uczestnikami procesu pracy
• przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
• udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego
• postępowania zgodnie z zasadami etyki

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekun medyczny może podjąć pracę w:

zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych, szpitalach\domach pacjentów oferując indywidualną opiekę, sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego CEIRO
Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych „CEIRO”