Kursy Specjalistyczne – Opiekun Medyczny

 

KURS SPECJALISTYCZNY DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE OPIEKI NAD PACJENTEM ZABURZENIAMI Z PSYCHICZNYMI

PROGRAM NAUCZANIA.

CEL KSZTAŁCENIA.
Dostarczenie wiedzy opiekunom medycznym w zakresie:
1/zasad komunikowania i rodzaju barier w komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
2/psychopatologii chorób psychicznych
3/udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych oraz w zagrożeniach życia w psychiatrii
4/przygotowanie opiekunów medycznych do sprawowania opieki nad pacjentem psychiatrycznym.

WYKAZ UMIEJETNOŚCI WYNIKOWYCH:
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi opiekun medyczny potrafi:
• komunikować się z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym,
• określić zakres i charakter opieki,
• planować działania opiekuńcze,
• dobrać metody i środki do realizacji działań opiekuńczych,
• podjąć działania ratunkowe w sytuacjach zagrażających życiu,
• zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, jego otoczeniu i sobie,
• uszanować godność osobistą pacjenta,
• rozpoznać sytuację trudną,
• kształtować umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• udzielić wsparcia pacjentowi i jego rodzinie w sytuacji trudnej,
• opisać stan psychiczny pacjenta,
• uczyć pacjenta samoobsługi i czynności życia codziennego,
• ułatwić pacjentowi nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi,
• określić samodzielność pacjenta w zakresie samoobsługi,
• uczestniczyć w rehabilitacji podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi,
• przestrzegać obowiązujące przepisy prawne.

TEMAT I: ZASADY KOMUNIKOWANIA W PSYCHIATRII/16 godzin/
1/zasady komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi,
2/zasady komunikowania się z rodziną pacjenta,
3/aktywne słuchanie,
4/rodzaje barier komunikacyjnych,
5/zachowania terapeutyczne i nieterapeutyczne,
6/techniki komunikowania,
7/rodzaje psychicznych mechanizmów obronnych,
TEMAT II. PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII CHORÓB PSYCHICZNYCH/16 h/
Pojęcie normy i patologii w psychiatrii:
1/-pojęcie normy, zdrowia, zdrowia psychicznego, zaburzeń psychicznych,
2/choroba psychiczna, przewlekła choroba psychiczna,
3/postawy wobec zdrowia psychicznego,
4/profilaktyka zaburzeń psychicznych:
5/instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia psychicznego,
6/ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i akty wykonawcze do ustawy,

Psychopatologia zaburzeń psychicznych:
1/zaburzenia postrzegania,
2/zaburzenia myślenia
3/zaburzenia czynności poznawczych,
4/zaburzenia procesów emocjonalnych,
5/zaburzenia aktywności,
4/zaburzenia świadomości,
5/zespoły psychopatologiczne.
Wybrane zagadnienia zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego
1/autyzm dziecięcy,
2/jadłowstręt psychiczny
3/żarłoczność psychiczna
4/schizofrenia u dzieci i młodzieży.
Zaburzenia psychiczne wieku dorosłego:
1/schizofrenia,
2/zaburzenia nastroju
3/zaburzenia nerwicowe
4/zaburzenia hipochondryczne
Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego:
1/otępienie w chorobie Alzheimera,
2/zaburzenia nastroju w wieku podeszłym
Uzależnienia:
1/zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
2/zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.
Metody leczenia
-klasyfikacja metod leczenia,
TEMAT III. SYTUACJE KRYZYSOWE W PSYCHIATRII/16 godzin/
1/Stany kryzysowe w psychiatrii:
 wskazania i zasady stosowania przymusu bezpośredniego w psychiatrii.
2/Stany zagrożenia życia w psychiatrii – zasady postępowania:
 zachowania samobójcze, zachowania agresywne,
 samouszkodzenia,
 ostre zaburzenia świadomości,
 nadużywanie substancji psychoaktywnych.
TEMAT IV. OPIEKA NAD PACJENTEM PSYCHIATRYCZNYM/16 h/
1. Specyfika opieki psychiatrycznej:
 modele ukierunkowujące rehabilitację,
 metody, zasady i typy treningów rehabilitacyjnych.
2. Treningi umiejętności społecznych:
 trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej: mycie całego ciała, mycie rąk, dbanie o paznokcie, włosy, higienę jamy ustnej, bieliznę osobistą,
 trening umiejętności praktycznych: czyszczenie obuwia, przyszywanie guzika, pranie, prasowanie, sprzątanie; trening kulinarny: parzenie herbaty, kawy, przygotowywanie kanapek, przechowywanie żywności.
3/rozpoznanie i realizacja potrzeb bio/psycho/społecznych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi,
-planowanie opieki
-realizacja opieki
-ocena podjętych działań opiekuńczych
4/zasady, cele i metody psychoterapii
 psychoterapia grupowa,
 muzykoterapia.
 psychorysunek,
5/społeczność terapeutyczna: cele, zasady, formy pracy, środowisko terapeutyczne
STAŻ
Oddział psychiatryczny dla dorosłych/8 godzin/
Oddział psychogeriatryczny/8 godzin/

WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU .
CZAS REALIZACJI-90 godzin
METODY NAUCZANIA –WYKLAD, dyskusja , metoda sytuacyjna, przypadków, ćwiczenia praca w grupach; treningi, praktyczne kształtowanie umiejętności
SPOSÓB ZALICZENIA-aktywny udział w zajęciach . test końcowy

WYKŁADOWCY: mgr psychologii, specjaliści w zakresie psychiatrii

LITERATURA
1/Aleksandrowicz J. – „Psychoterapia medyczna”, PZWL Warszawa 1994
2/Brown T.M., Scott A.J.F., Pullen J.M. Stany nagłe w psychiatrii”, PZWL Warszawa 1994
3/Berne E.W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich”, PZWL Warszawa 1987
4/Bilikiewicz A.(red.) – „Zarys metod leczenia w psychiatrii”, PZWL Warszawa 1987
5/Clark D.H. – „Terapia społeczna w psychiatrii”, PZWL Warszawa 1978
6/David L. Rosenhan, Martin E., Seligman P. – „Psychopatologia”, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Warszawa 1994
7Ekolawi M.J., Conning A.M. – „Rehabilitacja psychiatryczna”, PZWL Warszawa 1995
8/Grzesik L., Trebińska E. – „Jak ludzie porozumiewają się” Nasza Księgarnia, Warszawa 1978
9/Kepiński A. – „Schizofrenia”, PZWL Warszawa 1981
10/Mader J. – „Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych”, Wyd. Naukowe SCHOLAR Warszawa 1995
11/Pużyński S. – „Depresje i zaburzenia afektywne”, PZWL Warszawa 1996
12/Strojkowski J. – „Psychoterapia”, IW PAX Warszawa 1995
14/Ustawa O ochronie Zdrowia Psychicznego