Kursy dla opiekunów medycznych

I.KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 • CELE KSZTAŁCENIA-Nabycie podstawowych umiejętności komunikacji z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą.
 • PLANOWANY TERMIN SZKOLENIA.  Kurs I, II stopnia -październik 2013 r
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne oraz  certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra .

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • 1/Głuchota jako zjawisko- etiologia, epidemiologia, klasyfikacja
 • 2/Problematyka potrzeb i sytuacji życiowej osób z uszkodzeniem słuchu
 • 3/Kultura ludzi niesłyszących
 • 4/Sytuacja ( w tym prawna ) osób z dysfunkcją słuchu na świecie i w Polsce
 • 5/Tolerancja i integracja w stosunku do osób z dysfunkcją słuchu
 • 6/Sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi (stan prawny, PJM, System Migowy)
 • 7/Podstawowe znaki grzecznościowe ( witam, żegnam, proszę, dziękuję, przepraszam)
 • 8/Podstawowe znaki komunikacyjne ( machanie, klepnięcie, znak własny, tak, nie, kierunek, znak miejsca)
 • 9/Mimika twarzy i mowa ciała.

ĆWICZENIA:

1/Daktylografia – alfabet J. Migowego ( znaki statyczne i dynamiczne, pojedyncze i podwójne) w kolejności: A L I B R W E Y C P O S T M N U K G F Z D H J Ł Ą Ę Ć Ś Ń Ó Ź Ż CH SZ CZ RZ2/Zwroty grzecznościowe( np. proszę, dziękuję),3/Znaki liczebników( liczenie godzin i pieniędzy), znaki zaimków( np. ja, ty, on, itp ),znaki czasu( np. dzień, noc, rano itp), znaki umiejętności: (np. być, móc, umieć, rozumieć, pracować itp), znaki określające rodzinę: (np. matka, ojciec, dzieci, rodzina itp),4/Pytania i słowa pytajne ( np. jak, jaki, co, kto, czy, ile, gdzie, kiedy, dlaczego – pytania ogólne i szczegółowe itp.).5/Dane osobowe ( np.  imię, nazwisko, wiek, kobieta, mężczyzna, dziecko, adres, ulica, dom, nr domu, miasto, praca, dowód osobisty, legitymacja, renta, emerytura itp.).6/Podstawowe określenia cech osoby(  np. słyszący, niesłyszący, niemówiący, mówiący, zdrowy, chory, inwalida itp.).7/Wyrażenia związane z ochroną zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, położna, przychodnia, szpital, wypadek, pogotowie, apteka, badanie, części ciała, boleć, złamać, spuchnąć itp)8/Wyrażenia związane z przebywaniem pacjenta w placówce ochrony zdrowia ( np. operacja, łóżko, szafka, rzeczy osobiste, ręcznik, mydło, łazienka, śniadanie, obiad, kolacja itp.)9/Określenia dodatkowe ( np. szybko, wolno, spokojnie, nagle, starać się, głośno cicho, dobrze, źle, nowy stary, długi, krótki)W ramach powyższych znaków tworzenie krótkich zdań, dialogów- pytań i odpowiedzi, imitujących sytuację z pacjentem w placówce ochrony zdrowia.

CZAS TRWANIA:  60 h

METODY– warsztaty, pokaz, wykład, metody aktywizujące( sytuacyjna, przypadku, inscenizacja)ŚRODKI DYDAKTYCZNE-płyty z nagraniami znaków, materiały poglądowe PZG, WYKŁADOWCA-mgr pedagogiki-Małgorzata MistrzakKurs J. Migowego 1 Stopnia, Kurs Polskiego Języka Migowego 1 Stopnia,  5 lat praktyki

LITERATURA:1. Hendzel J. K. ,1986, Słownik polskiego języka miganego, Wyd. „Pojezierze”, Olsztyn.2. Szczepankowski B., Koncewicz D., 2008, 1998, Język migowy w terapii, WSP, Łódź.3. Szczepankowski B., 2000, Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem, W-wa, Krapkowice.4. Szczepankowski B., Niesłyszący- głusi- głuchoniemi, 1999, WSiP, W-wa.5. Edukacja niesłyszących- Publikacja konferencyjna , 2011, PZG, Łódź.6. Moje głuche dziecko, 2009, PZG, Łódź.7. Gutkowski P., 2010, Słownik Polskiego Języka Migowego, PZG, Łódź.

II/ Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego( wykład, opis przypadków, dyskusja -2 godziny ).a/choroba Alzheimera, b/zespół psychoorganiczny, c/otępienie starcze, d/zaburzenia charakteru.

1/ Obserwacja pacjentów  w kierunku zaburzeń zachowania wynikających z procesu chorobowego( wykład, opis przypadków, dyskusja -2 godziny ).

a/opieka nad pacjentem z zaburzeniami pamięci, b/opieka nad pacjentem z zaburzeniami snu,

c/opieka nad pacjentem z zaburzeniami przyjmowania pokarmu, d/opieka nad pacjentem podejrzliwym i nieufnym, e/opieka na pacjentem z zaburzeniami równowagi, g/opieka nad pacjentem pobudzonym i agresywnym, h/opieka nad pacjentem leżącym.

2/ Realizacja wybranych  potrzeb bio/psycho/społecznych pacjenta(wykład, ćwiczenia, dyskusja-2 godziny).a/tworzenie  bezpiecznego otoczenia dla pacjentów, b/utrzymanie higieny,c/ubieranie chorego, d/karmienie chorego, e/organizacja czasu wolnego, f/transport chorego,g/postępowanie w nagłych wypadkach, h/kontakt z pacjentem, i/postepowanie w przypadku trudnych zachowań pacjenta.

3/Przygotowanie planu opieki nad pacjentem na podstawie  opisanego przypadku( ćwiczenia-2 godziny).a/określenie potrzeb bio/psycho /społecznych pacjenta, b/określenie celu opieki,c/sporządzenie planu opieki( arkusz opieki), d/realizacja planu opieki, e/ocena wykonania planu opieki.

 Terminy szkoleń:

27.09.2013-godzina 9.00-15.30( 8 godzin) w siedzibie Ceiro

październik/listopad.2013-godzina 9.00-15.30( 8 godzin) w siedzibie Ceiro

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne oraz  certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Koszt szkolenia wynosi 60 zł brutto od osoby.

Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra medyczna.

III.OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ.

TERMIN-Wrzesień- 2013 r GODŹ 14.00-20.00 W siedzibie  CEIRO

 Zgłoszenia przyjmowane są:

Osobiście w sekretariacie Ceiro-Łódź, ul Pomorska 41

faxem:42 654 68 89

pocztą na adres: Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego Ceiro w Łodzi , ul Pomoska 41. 90-203 Łódź
Płatności za szkolenie  prosimy regulować na konto bankowe Numer rachunku

m Biznes   85 1140 2004 0000 3802 7071 8651 bądź w siedzibie Ceiro najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia .

Dodatkowe informacje  www.ceiro.com.pl , e mail krystyna-walewska@wp.pl,

telefon  609 049 267, 42 654 68 89.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KURSIE

Nazwa formy doskonalenia:

. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko …………………………. ……………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………..

Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy ……………………………………….. adres e – mail ……………………………………………………

Dane do faktury:

Imię i nazwisko /Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Upoważniam  Ceiro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

………………………………….

podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

miejscowość i data                                                 podpis uczestnika