Kursy I Pomocy

Kurs Elementarny I pomocy

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU:

CZAS REALIZACJI – 6 godzin:

– część teoretyczna 2 godziny,

– część praktyczna  4 godzin.

LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU – do 12 osób.

FORMA ZAJĘĆ: wykłady, ćwiczenia na fantomach, praca parami i pojedynczo.

WYKŁADOWCY:

-mgr pielęgniarstwa,

-pielęgniarka, studia podyplomowe w zakresie medycyny ratunkowej

lub specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej lub medycyny ratunkowej.

-lekarz, specjalista w zakresie medycyny ratunkowej lub w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej opieki  medycznej

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: fantomy, rzutnik multimedialny, sprzęt audio-video.

SPOSÓB ZALICZENIA: wykonanie resuscytacji w warunkach symulowanych zgodnie z przyjętymi standardami.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy teoretycznej osób bez przygotowania medycznego z zakresu postępowania w stanach naglących oraz doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez:

-poprawne, samodzielne wykonanie RKO ( Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej) w pozorowanym zdarzeniu na manekinie resuscytacyjnym, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacyjne

-poprawne wykonanie zabiegu defibrylacji z użyciem aparatu AED u dziecka i osoby dorosłej.

Umiejętności wynikowe:

W wyniku realizacji treści kształcenia szkolona osoba potrafi:

-ocenić stopień przytomności chorego,

-ocenić drożność dróg oddechowych i wydolność oddychania,

-ocenić oznaki zachowanego krążenia lub ich brak,

-omówić standardy postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia,

-zastosować obowiązujące techniki resuscytacji bezprzyrządowej i przyrządowej u osoby dorosłej i dziecka,

-rozpoznać powikłania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

-zapobiegać popełnianym błędom podczas prowadzenia resuscytacji,

-układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,

-oceniać wydolność oddechową w trakcie zastosowania pozycji bocznej ustalonej,

-postępować w przypadku zakrztuszenia u osób dorosłych przytomnych i nieprzytomnych,

-stosować algorytm postępowania w przypadku zakrztuszenia dzieci  przytomnych i nieprzytomnych,

– wykonać defibrylację zgodnie z przyjętą procedurą defibrylacji,

-wyposażyć apteczkę I pomocy

Treści nauczania:

Temat I. Specyfika postępowania resuscytacyjnego u dorosłych

1.Algorytm postępowania w przepadku zatrzymania oddechu i krążenia u osoby dorosłej:

-ocena miejsca zdarzenia,

-ocena stopnia przytomności chorego,

-wezwanie pomocy,

-udrożnienie dróg oddechowych i ocena oddechu,

-ocena oznak zachowanego krążenia lub jego braku,

-wykonanie ucisków klatki piersiowej,

-prowadzenie oddechu zastępczego z użyciem maski do wentylacji,

-technika zabiegów resuscytacyjnych:

-ocena podjętych działań,

-modyfikacja działań w zależności od oceny,

-uciskanie klatki piersiowej jako jedyny element RKO,

Temat II. Specyfika postępowania resuscytacyjnego u dzieci.

1. Algorytm postępowania w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia u dziecka:

-ocena miejsca zdarzenia,

-ocena reakcji dziecka na bodźce słowne i dotykowe,

-wezwanie o pomoc,

-udrożnienie dróg oddechowych i ocena wydolności oddechu,

-wykonanie oddechów ratowniczych,

-ocena oznak zachowanego krążenia lub jego braku,

-wykonanie ucisków klatki piersiowej,

-obowiązujące techniki prowadzenia resuscytacji,

-czas prowadzenia resuscytacji,

Temat III. Pozycja boczna ustalona.

1.Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej (modyfikacje).

a. wskazania do ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,

b. przeciwskazania do ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej.

Temat IV. Obce ciało w drogach oddechowych (zadławienie FBAO).

1.Rozpoznanie niedrożności dróg oddechowych u dorosłego i dziecka 

2. Postępowanie w przypadku  niedrożności dróg oddechowych u  dorosłego:

– postępowanie w przypadku częściowej niedrożności dróg oddechowych,

– postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych (poszkodowany przytomny):

a. uderzenie w okolicę międzyłopadkową,

b. rękoczyn Heimlicha.

– postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych (poszkodowany nieprzytomny):

a. ułożenie w odpowiedniej pozycji,

b. wezwanie pomocy,

c. rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej

– dalsza opieka i przekazanie poszkodowanego zespołowi resuscytacyjnemu.

3. Postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnego dziecka:

– uderzenia w okolicę międzyłopadkową,

– uciśnięcia klatki piersiowej (u niemowląt),

– uciśnięcia nadbrzusza (u dzieci powyżej 1 roku).

4. Postępowanie w przypadku niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnego dziecka:

– wezwanie pomocy,

– kontrola zawartości jamy ustnej i próba usunięcia widocznego ciała obcego,

– udrożnienie dróg oddechowych,

– próba wentylacji,

– wykonanie oddechów ratunkowych,

– kontrola oddechu i stanu świadomości,

– ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.

5. zadławienie osoby otyłej.

6. zadławienie kobiety ciężarnej.

Temat V. Defibrylacja.

1.Rodzaje defibrylatorów

-znaczenie terminu defibrylacja

-wykorzystanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych – AED

2.Procedura defibrylacji:

-warunki użycia AED

-schemat postępowania w czasie defibrylacji

3.Zasady obowiązujące w defibrylacji:

-standardowe ustawienie elektrod

-ochrona skóry przed uszkodzeniem

-bezpieczeństwo osoby defibrylującej, defibrylowanej i osób postronnych

-przygotowanie miejsca na klatce piersiowej osoby defibrylowanej do przyklejenia elektrod

4.Powikłania defibrylacji

-postępowanie w przypadku powikłań po defibrylacji

5.Postępowanie po defibrylacji

-porządkowanie sprzętu

-uzupełnienie materiałów

-ocena sprawności używanego defibrylatora

VI. Wyposażenie apteczki I pomocy

ĆWICZENIA  PRAKTYCZNE W WARUNKACH SYMULOWANYCH.

Cel ćwiczeń praktycznych.

Przygotowanie uczestnika kursu do wdrożenia standardów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych i dzieci z wykorzystaniem podstawowych technik w pracy indywidualnej z poszkodowanym .

Pogłębienie wiedzy uczestnika kursu z zakresu postępowania w sytuacjach szczególnych.

Uczestnicy wykonują:(10 krotnie):

I. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i dorosłych w pozorowanym zdarzeniu na manekinie resuscytacyjnym poszkodowanego, u którego brak jest oznak krążenia

1.Ocenę pacjenta wg. schematu ABCDE,

A – drożność dróg oddechowych (Airwey),

B – oddychanie (Breathing),

C – krążenie (Circulation),

D – zaburzenia stanu świadomości (Disability),

E – ekspozycja pacjenta (Exposure).

2. Ocenę stopnia przytomności chorego wg. skali AVPU,

3.Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg przez odgięcie głowy i uniesienie żuchwy oraz wykonanie rękoczynu Esmarcha,

4.Ocenę prawidłowości wentylacji,

5.Prowadzenie oddechu zastępczego z użyciem maski twarzowej,

6.Ocenę oznak zachowanego krążenia,

7.Pośredni masaż serca.

II. Podstawowe zabiegi w przypadku częściowej lub całkowitej niedrożności dróg oddechowych u osób dorosłych  i dzieci,

 w okolicę międzyłopadkową,

-rękoczyn Heimlicha.

-ułożenie w odpowiedniej pozycji,

-rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej,

-uderzenia w okolicę międzyłopadkową,

-uciśnięcia klatki piersiowej (u niemowląt),

-uciśnięcia nadbrzusza (u dzieci powyżej 1 roku).

III. Ułożenie poszkodowanego w pozycji na plecach i bocznej ustalonej.

-zademonstrowanie poprawnego ułożenia poszkodowanego w pozycji na plecach i bocznej ustalonej,

-układanie poszkodowanego w pozycji na plecach i bocznej ustalonej

IV. Wykonanie defibrylacji przy użyciu defibrylatora zewnętrznego AED.

-zastosowanie  algorytmu zabiegów resuscytacyjnych u osób z zatrzymaniem krążenia,

-posługiwanie się defibrylatorem AED,

-przygotowanie miejsce na klatce piersiowej poszkodowanego do przyłożenia elektrod defibrylatora

-wykonanie defibrylacji przy użyciu defibrylatora AED.

-zademonstrowanie poprawnego wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) z wykonaniem

podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, .

V. Symulowane wyposażenie apteczki I pomocy

 

KURS PODSTAWOWY I POMOCY

WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU:

CZAS REALIZACJI –16 godzin:

– część teoretyczna -4 godziny,

– część praktyczna – 12 godzin.

LICZBNOŚĆ UCZESTNIKÓW KURSU – do 12 osób.

FORMA ZAJĘĆ: wykłady, ćwiczenia na fantomach, praca parami i pojedynczo.

WYKŁADOWCY:

-mgr pielęgniarstwa,

-pielęgniarka, studia podyplomowe w zakresie medycyny ratunkowej

lub specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej

lub medycyny ratunkowej.

-lekarz, specjalista w zakresie medycyny ratunkowej lub w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej opieki  medycznej

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: fantomy, rzutnik multimedialny, sprzęt audio-video.

SPOSÓB ZALICZENIA: wykonanie resuscytacji w warunkach symulowanych zgodnie z przyjętymi standardami.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy teoretycznej osób bez przygotowania medycznego z zakresu postępowania w stanach naglących oraz doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez:

-poprawne, samodzielne wykonanie RKO ( Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej) w pozorowanym zdarzeniu na manekinie resuscytacyjnym, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacyjne

-poprawne wykonanie zabiegu defibrylacji z użyciem aparatu AED u dziecka i osoby dorosłej.

UMIEJĘTNOŚCI WYNIKOWE:

W wyniku realizacji treści kształcenia szkolona osoba potrafi:

-ocenić stopień przytomności chorego,

-ocenić drożność dróg oddechowych i wydolność oddychania,

-ocenić oznaki zachowanego krążenia lub ich brak,

-omówić standardy postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia,

-zastosować obowiązujące techniki resuscytacji bezprzyrządowej i przyrządowej u osoby dorosłej i dziecka,

-rozpoznać powikłania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

-zapobiegać popełnianym błędom podczas prowadzenia resuscytacji,

-układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,

-oceniać wydolność oddechową w trakcie zastosowania pozycji bocznej ustalonej,

-postępować w przypadku zakrztuszenia u osób dorosłych przytomnych i nieprzytomnych,

-stosować algorytm postępowania w przypadku zakrztuszenia dzieci  przytomnych i nieprzytomnych,

– wykonać defibrylację zgodnie z przyjętą procedurą defibrylacji,

-wdrażać postępowanie ratownicze w przypadku drgawek,

-postępować w przypadku omdlenia,

-wdrażać algorytm postępowania w przypadku zawału.

-wdrażać standard postępowania przy krwawieniach i krwotokach,

-zastosować procedurę postępowania przy urazach głowy kręgosłupa ,klatki piersiowej, kończyn,

-wdrożyć postępowanie w przypadku wychłodzenia i wyczerpania,

-wdrożyć postępowanie w przypadku udaru słonecznego i cieplnego,

-wdrożyć postępowanie w przypadku oparzenia termicznego,

-wdrożyć postępowanie w przypadku rażenia piorunem,

-wdrożyć postępowanie w przypadku utonięcia,

-wyposażyć apteczkę I pomocy

TREŚCI NAUCZANIA:

Temat I. Specyfika postępowania resuscytacyjnego u dorosłych

1.Algorytm postępowania w przepadku zatrzymania oddechu i krążenia u osoby dorosłej:

-ocena miejsca zdarzenia,

-ocena stopnia przytomności chorego,

-wezwanie pomocy,

-udrożnienie dróg oddechowych i ocena oddechu,

-ocena oznak zachowanego krążenia lub jego braku,

-wykonanie ucisków klatki piersiowej,

-prowadzenie oddechu zastępczego z użyciem maski do wentylacji,

-technika zabiegów resuscytacyjnych:

-ocena podjętych działań,

-modyfikacja działań w zależności od oceny,

-uciskanie klatki piersiowej jako jedyny element RKO,

Temat II. Specyfika postępowania resuscytacyjnego u dzieci.

1. Algorytm postępowania w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia u dziecka:

-ocena miejsca zdarzenia,

-ocena reakcji dziecka na bodźce słowne i dotykowe,

-wezwanie o pomoc,

-udrożnienie dróg oddechowych i ocena wydolności oddechu,

-wykonanie oddechów ratowniczych,

-ocena oznak zachowanego krążenia lub jego braku,

-wykonanie ucisków klatki piersiowej,

-obowiązujące techniki prowadzenia resuscytacji,

-czas prowadzenia resuscytacji,

Temat III. Pozycja na plecach i boczna ustalona.

1.Układanie poszkodowanego w pozycji na plecach i bocznej ustalonej (modyfikacje).

a. wskazania do ułożenia poszkodowanego w pozycji na plecach bądź bocznej ustalonej,

b. przeciwskazania do ułożenia poszkodowanego w pozycji na plecach i bocznej ustalonej.

Temat IV. Obce ciało w drogach oddechowych (zadławienie FBAO).

1.Rozpoznanie niedrożności dróg oddechowych u dorosłego i dziecka.

2. Postępowanie w przypadku  niedrożności dróg oddechowych u  dorosłego:

– postępowanie w przypadku częściowej niedrożności dróg oddechowych,

– postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych (poszkodowany przytomny):

a. uderzenie w okolicę międzyłopadkową,

b. rękoczyn Heimlicha.

– postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych (poszkodowany nieprzytomny):

a. ułożenie w odpowiedniej pozycji,

b. wezwanie pomocy,

c. rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej

– dalsza opieka i przekazanie poszkodowanego zespołowi resuscytacyjnemu.

3. Postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnego dziecka:

– uderzenia w okolicę międzyłopadkową,

– uciśnięcia klatki piersiowej (u niemowląt),

– uciśnięcia nadbrzusza (u dzieci powyżej 1 roku).

4. Postępowanie w przypadku niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnego dziecka:

– wezwanie pomocy,

– kontrola zawartości jamy ustnej i próba usunięcia widocznego ciała obcego,

– udrożnienie dróg oddechowych,

– próba wentylacji,

– wykonanie oddechów ratunkowych,

– kontrola oddechu i stanu świadomości,

– ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.

5. zadławienie osoby otyłej.

6. zadławienie kobiety ciężarnej.

Temat V. Defibrylacja.

1.Rodzaje defibrylatorów

-znaczenie terminu defibrylacja

-wykorzystanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych – AED

2.Procedura defibrylacji:

-warunki użycia AED

-schemat postępowania w czasie defibrylacji

3.Zasady obowiązujące w defibrylacji:

-standardowe ustawienie elektrod

-ochrona skóry przed uszkodzeniem

-bezpieczeństwo osoby defibrylującej, defibrylowanej i osób postronnych

-przygotowanie miejsca na klatce piersiowej osoby defibrylowanej do przyklejenia elektrod

4.Powikłania defibrylacji

-postępowanie w przypadku powikłań po defibrylacji

5.Postępowanie po defibrylacji

-porządkowanie sprzętu

-uzupełnienie materiałów

-ocena sprawności używanego defibrylatora

Temat VI. Stany zagrożenia życia związane z układem nerwowym i krążenia:

1.Układ Nerwowy- Drgawki:

-definicja i rodzaje drgawek,

– przyczyny napadu drgawek,

– rozpoznanie napadu drgawek,

– postępowanie w przypadku napadu drgawek.

2.Stany zagrożenia życia związane z układem krążenia.

a. Omdlenie:

– definicja,

– przyczyny,

– objawy kliniczne,

– rozpoznanie,

– postępowanie,

– niebezpieczeństwa i powikłania.

b. Zawał serca:

– definicja,

– przyczyny,

– objawy kliniczne,

– rozpoznanie,

– postępowanie,

– niebezpieczeństwa i powikłania.

VII. Postępowanie w sytuacjach szczególnych

-rany, krwawienia,

-urazy głowy,

-urazy kręgosłupa,

-urazy klatki piersiowej,

-urazy kończyn,

-wychłodzenie ,wyczerpanie,

-udar słoneczny i cieplny,

-oparzenia termiczne,

-rażenie piorunem.

-utonięcie

VIII. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,

ĆWICZENIA  PRAKTYCZNE W WARUNKACH SYMULOWANYCH.

Cel ćwiczeń praktycznych.

Przygotowanie uczestnika kursu do wdrożenia standardów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych i dzieci z wykorzystaniem podstawowych technik w pracy indywidualnej z poszkodowanym .

Pogłębienie wiedzy uczestnika kursu z zakresu postępowania w sytuacjach szczególnych.

Uczestnicy wykonują:(10 krotnie):

I. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i dorosłych w pozorowanym zdarzeniu na manekinie resuscytacyjnym poszkodowanego, u którego brak jest oznak krążenia

1.Ocenę pacjenta wg. schematu ABCDE,

A – drożność dróg oddechowych (Airwey),

B – oddychanie (Breathing),

C – krążenie (Circulation),

D – zaburzenia stanu świadomości (Disability),

E – ekspozycja pacjenta (Exposure).

2. Ocenę stopnia przytomności chorego wg. skali AVPU,

3.Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg przez odgięcie głowy i uniesienie żuchwy oraz wykonanie rękoczynu Esmarcha,

4.Ocenę prawidłowości wentylacji,

5.Prowadzenie oddechu zastępczego z użyciem maski twarzowej,

6.Ocenę oznak zachowanego krążenia,

7.Pośredni masaż serca.

II. Podstawowe zabiegi w przypadku częściowej lub całkowitej niedrożności dróg oddechowych u osób dorosłych  i dzieci,

-uderzenie w okolicę międzyłopadkową,

-rękoczyn Heimlicha.

-ułożenie w odpowiedniej pozycji,

-rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej,

-uderzenia w okolicę międzyłopadkową,

-uciśnięcia klatki piersiowej (u niemowląt),

-uciśnięcia nadbrzusza (u dzieci powyżej 1 roku).

III. Ułożenie poszkodowanego w pozycji na plecach i bocznej ustalonej.

-zademonstrowanie poprawnego ułożenia poszkodowanego w pozycji na plecach i bocznej ustalonej,

-układanie poszkodowanego w pozycji na plecach i bocznej ustalonej

IV. Wykonanie defibrylacji przy użyciu defibrylatora zewnętrznego AED.

-zastosowanie  algorytmu zabiegów resuscytacyjnych u osób z zatrzymaniem krążenia,

-posługiwanie się defibrylatorem AED,

-przygotowanie miejsce na klatce piersiowej poszkodowanego do przyłożenia elektrod defibrylatora

-wykonanie defibrylacji przy użyciu defibrylatora AED.

-zademonstrowanie poprawnego wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) z wykonaniem  podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

V. Czynności z zakresu stanów naglących ze strony układu nerwowego i układu krążenia.

-ocena poszkodowanego i postępowanie w przypadku napadu drgawek,

-postępowanie w przypadku utraty przytomności,

-ocena krążenia i postępowanie w przypadku zawału mięśnia sercowego.

VI. Czynności w przypadku wystąpienia stanów szczególnych.

-zastosowanie opatrunku uciskowego,

-układanie w pozycji bocznej ustalonej,

-układanie w [pozycji półsiedzącej lub leżącej na uszkodzonej stronie,

-unieruchomienie złamanej kończyny

-zastosowanie zabiegów resuscytacyjnych.