Karta zgłoszeń

KARTA ZGŁOSZENIA.

Nazwa warsztatu:

. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko …………………………. ………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………..

Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ……………………………………….. adres e – mail ……………………………………………………

Dane do faktury:

Imię i nazwisko /Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Upoważniam  Ceiro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

                                                                                                           ………………………………….

                                                                                                             podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

                               miejscowość i data                                                 podpis uczestnika