Rekrutacja

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego CEIRO w Łodzi

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/ 73

ogłasza nabór na kierunku

OPIEKUN MEDYCZNY

w roku szkolnym 2011/ 2012

POSIADAMY   UPRAWNIENIA   SZKOŁY   PUBLICZNEJ!!!

Nauka zgodnie z programem i planem nauczania zatwierdzonym przez MEN nr 513[02]/ ZSZ, SP/ MEN/2007.07.27 trwa II semestry i kończy się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych państwowym egzaminem.

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu + kopia)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie opiekuna medycznego
  • książeczka zdrowia
  • Podanie o przyjęcie do Szkoły
  • Formularz zgłoszenia + CV
  • dowód osobisty (oryginał do wglądu + kopia)
  • 3 fotografie legitymacyjne podpisane (imię i nazwisko) – po zakwalifikowaniu
  • oświadczenie o niekaralności

 

Druk podania, formularz zgłoszenia, oświadczenie o niekaralności dostępny jest w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej www.ceiro.com.pl

należy złożyć w sekretariacie Szkoły najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 do godz. 16:00

Termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

 koniec sierpnia 2011

Regulamin  rekrutacji dostępny jest na stronie www.ceiro.com.pl w zakładce Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych;

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji  pod nr tel. 609 049 267, 42 654 68 89