Karta zgłoszenia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko …………………………. ……………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………..

Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy ……………………………………….. adres e – mail ……………………………………………………

Dane do faktury:

Imię i nazwisko /Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Upoważniam  Ceiro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

                                                                                                         ………………………………….

                                                                                                             podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

                               miejscowość i data                                                 podpis uczestnika